รับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประเด็น Area base( ปัญหาสำคัญในเขตสุขภาพที่ 7 ) การตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ 30-1 ก.ค. 2563