**ดาวน์โหลดเอกสารก่อนพิมพ์ เพื่อความคมชัดของแบบฟอร์ม

เอกสารงานธุรการ

ใบลาพักผ่อน

ใบลากิจ  ลาป่วย ลาคลอดบุตร

แบบใบลาอุปสมบท

แบบใบขอยกเลิกวันลา

เอกสารขอใช้ห้องประชุม

 

เอกสารงานการเงิน

ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการโรงพยาบาล

ขออนุมัติจัดทำโครงการ 

สัญญายืมเงิน

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ขออนุญาตเดินทางไปราชการ (กรณีไปคนเดียว)

ขออนุญาตเดินทางไปราชการ (กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ)

ขอหนังสือรับรองเงินเดือน

เอกสารงานพัสดุ

ใบขออนุมัติจัดจ้าง

ใบขออนุมัติจัดซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งจ้าง

 

เอกสารงานไอที

ใบส่งซ่อมคอมพิวเตอร์

ใบเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์

ยืมวัสดุหรืออุปกรณ์โสตฯ

เอกสารงานซ่อมบำรุง

ใบส่งซ่อม