ข้อมูล จากงานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสามชัย : 2565

 

1.แพทย์หญิง ณัฐวดี สุภิตาภรณ์ 087-2262764
2.นางสาวเบญจพร วัฒวิเศษ 097-9415446
3.นางนิติกาญจน์ ภูวินทร์ 080-1695919
4.นางพิชญาภัค มองเพ็ชร092-3805924
5.นางศรีสุดา วรสาร089-8434296
6.นายไชยศรี จิตรปรีดา087-8637490
7.นายจักรกริช กุลกั้ง080-0093031
8.น.ส.นิตยา ภูเลิศ095-2158844
9.นางอมรา แสนภูวา086-4558779
10.นายศักดิ์สิทธิ์ พลตื้อ086-8591058
11.น.ส.จิดาภา ตันปิง087-7373219
12.นางสำอางค์ เวียงนนท์098-5840263
13.นางวัชราภรณ์ ศรีบัว095-6605885
14.นางสมไสว ภูมิแสง085-0066199
15.น.ส.จีรนาฎ พาภิรมย์085-4558414
16.นางกาญจนาภา รัตนสุริยากร098-1517686
17.นายเรืองวุฒิ ภูมิแสง089-7728199
565