ปรัชญา

ดูแล ห่วงใย ใส่ใจบริการ

 

วิสัยทัศ

บริการเต็มรูปแบบ ได้มาตรฐาน

ผู้ให้และผู้รับบริการ มีความสุข

นำพาชุมชนสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม