MOIT17

                    MOIT17 ไตรมาส 2 ข้อ1.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน... ดาวน์โหลด

                    MOIT17 ไตรมาส 2 ข้อ1.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน... ดาวน์โหลด

                    MOIT17 ไตรมาส 2 ข้อ1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน... ดาวน์โหลด

                    MOIT17 ไตรมาส 2 ข้อ2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน... ดาวน์โหลด

                    MOIT17 ไตรมาส 2 ข้อ2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำ... ดาวน์โหลด

                    MOIT17 ไตรมาส 2 ข้อ2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน... ดาวน์โหลด

MOIT18

                    MOIT18 ข้อ1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน... ดาวน์โหลด

                    MOIT18 ข้อ2 มีสรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน... ดาวน์โหลด

                    MOIT18 ข้อ3 มีรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน และแนบแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน... ดาวน์โหลด

                    MOIT18 ข้อ4 มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน... ดาวน์โหลด

                    MOIT18 ข้อ5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน... ดาวน์โหลด

MOIT19

                    MOIT19 ข้อ1.1 มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง... ดาวน์โหลด

                    MOIT19 ข้อ1.2 มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์... ดาวน์โหลด

                    MOIT19 ข้อ1.3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน... ดาวน์โหลด

                    MOIT19 ข้อ1.4 มีบันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน... ดาวน์โหลด

                    MOIT19 ข้อ1.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน... ดาวน์โหลด

                    MOIT19 ข้อ2.1 มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG... ดาวน์โหลด

                    MOIT19 ข้อ2.2 มีรายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ...... ดาวน์โหลด

                    MOIT19 ข้อ2.3 มีกิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ...... ดาวน์โหลด

                    MOIT19 ข้อ2.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน... ดาวน์โหลด

MOIT20

                    MOIT20 ไตรมาส 2 ข้อ1 มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงาน... ดาวน์โหลด

                    MOIT20 ไตรมาส 2 ข้อ2 มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.)... ดาวน์โหลด

                    MOIT20 ไตรมาส 2 ข้อ3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน... ดาวน์โหลด

MOIT21

                    MOIT21 ข้อ1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ... ดาวน์โหลด

                    MOIT21 ข้อ1.2 โครงการ... ดาวน์โหลด

                    MOIT21 ข้อ2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้... ดาวน์โหลด

                    MOIT21 ข้อ3 บันทึกข้อความ รายงาน... ดาวน์โหลด

                    MOIT21 ข้อ4 บันทึกข้อความ รายงาน... ดาวน์โหลด

                    MOIT21 ข้อ5 ภาพกิจกรรมที่ระบุ วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม... ดาวน์โหลด

                    MOIT21 ข้อ6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน... ดาวน์โหลด

MOIT22

                    MOIT22 ข้อ1 รอบ 6 เดือนแรก มีบันทึกข้อความ... ดาวน์โหลด

                    MOIT22 ข้อ2 รอบ 6 เดือนแรก ประกาศเจตนารมณ์ฯ... ดาวน์โหลด

                    MOIT22 ข้อ3 รอบ 6 เดือนแรก ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนง ในการประชุมวิชาการคณะกรรมการวางแผน... ดาวน์โหลด

                    MOIT22 ข้อ4 รอบ 6 เดือนแรก มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน... ดาวน์โหลด

                    MOIT22 ข้อ5 รอบ 6 เดือนแรก แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน... ดาวน์โหลด

MOIT23

                    MOIT23 ไตรมาส 2 ข้อ1 มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ... ดาวน์โหลด

                    MOIT23 ไตรมาส 2 ข้อ2 มีประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการ... ดาวน์โหลด

                    MOIT23 ไตรมาส 2 ข้อ3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน... ดาวน์โหลด

                    MOIT23 ไตรมาส 2 ข้อ4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วง... ดาวน์โหลด