MOIT5

                    1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ... ดาวน์โหลด

                      2.1ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564... ดาวน์โหลด

                      2.2ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564... ดาวน์โหลด

                      2.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ... ดาวน์โหลด

                    MOIT5 ข้อ 2.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ... ดาวน์โหลด

                    MOIT5 ไตรมาสที่ 1 สขร 1 ธันวาคม 2564 ... ดาวน์โหลด

                    MOIT5 ไตรมาสที่ 2.1 มีบันทึกข้อความรายงานผุ้บริหาร ... ดาวน์โหลด

                    MOIT5 ไตรมาสที่ 2 สขร 1 กุมภาพันธ์ 2565 ... ดาวน์โหลด

                    MOIT5 ไตรมาสที่ 2 สขร1 มกราคม 2565 ... ดาวน์โหลด

                    MOIT5 ไตรมาสที่ 2 สขร 1 มีนาคม 2565 ... ดาวน์โหลด

MOIT6

                    MOIT6 ข้อ 1.1มีบันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน... ดาวน์โหลด

                    MOIT6 ข้อ 1.2มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ... ดาวน์โหลด

                    MOIT6 ข้อ 1.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ... ดาวน์โหลด

MOIT7

                    MOIT7 ข้อ1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการ... ดาวน์โหลด

                    MOIT7 ข้อ2. มีคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (แนบตามข้อ 1.) ... ดาวน์โหลด

                    MOIT7 ข้อ3. มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ 2. (องค์ประกอบตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4) ... ดาวน์โหลด

                    MOIT7 ข้อ4. มีหลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ... ดาวน์โหลด

                    MOIT7 ข้อ5. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ... ดาวน์โหลด

                    MOIT7 ข้อ6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ... ดาวน์โหลด

MOIT8

                    MOIT8 ข้อ1. มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก... ดาวน์โหลด

                    MOIT8 ข้อ2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก) ... ดาวน์โหลด

                    MOIT8 ข้อ3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการ (เม.ย.64-ก.ย.64) ... ดาวน์โหลด

                    MOIT8 ข้อ4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ... ดาวน์โหลด

MOIT9

                    MOIT9 ข้อ1-6 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ... ดาวน์โหลด

MOIT10

                    MOIT10 ข้อ1. มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่... ดาวน์โหลด

                    MOIT10 ข้อ2. มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ... ดาวน์โหลด

                    MOIT10 ข้อ3. มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบ... ดาวน์โหลด

                    MOIT10 ข้อ4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน... ดาวน์โหลด

MOIT11

                    MOIT11 ข้อ1-2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน... ดาวน์โหลด

                    MOIT11 ข้อ3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน... ดาวน์โหลด

                    MOIT11 ข้อ3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ... ดาวน์โหลด

                    MOIT11 ข้อ 4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน... ดาวน์โหลด

MOIT12

                    MOIT12 ข้อ1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ... ดาวน์โหลด

                    MOIT12 ข้อ1.2 โครงการ กิจกรรม... ดาวน์โหลด

                    MOIT12 ข้อ1.3 รายงานประชุมโครงการ กิจกรรม... ดาวน์โหลด

                    MOIT12 ข้อ1.4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ... ดาวน์โหลด

                    MOIT12 ข้อ1.5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน... ดาวน์โหลด

                    MOIT12 ข้อ1.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ... ดาวน์โหลด

                    MOIT12 ข้อ1.7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน... ดาวน์โหลด

MOIT13

                    MOIT13 ไตรมาส 2 ข้อ1 มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน... ดาวน์โหลด

                    MOIT13 ไตรมาส 2 ข้อ2 มีคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6.... ดาวน์โหลด

                    MOIT13 ไตรมาส 2 ข้อ3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน... ดาวน์โหลด

                    MOIT13 ไตรมาส 2 ข้อ4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน... ดาวน์โหลด

MOIT14

                    MOIT14 ไตรมาส 2 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ... ดาวน์โหลด

                    MOIT14 ไตรมาส 2 ข้อ2 ประกาศเกณฑ์จริยธรรมยา ฯ 64 (ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา)... ดาวน์โหลด

                    MOIT14 ไตรมาส 2 ข้อ3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน... ดาวน์โหลด

                    MOIT14 ไตรมาส 2 ข้อ4 มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร... ดาวน์โหลด

                    MOIT14 ไตรมาส 2 ข้อ5 มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน... ดาวน์โหลด

                    MOIT14 ไตรมาส 2 ข้อ6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน... ดาวน์โหลด

MOIT15

                    MOIT15 ข้อ1 มีบันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน... ดาวน์โหลด

                    MOIT15 ข้อ2 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ... ดาวน์โหลด

                    MOIT15 ข้อ3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทไม่สิ้นเปลือง... ดาวน์โหลด

                    MOIT15 ข้อ4 หนังสือแจ้งเวียน... ดาวน์โหลด

                    MOIT15 ข้อ5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน... ดาวน์โหลด

MOIT16

                    MOIT16 ข้อ1.1บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ... ดาวน์โหลด

                    MOIT16 ข้อ1.2แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน... ดาวน์โหลด

                    MOIT16 ข้อ1.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน... ดาวน์โหลด

                    MOIT16 ข้อ2.1บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ... ดาวน์โหลด

                    MOIT16 ข้อ2.2แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน... ดาวน์โหลด

                    MOIT16 ข้อ2.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน... ดาวน์โหลด