**ดาวน์โหลดเอกสารก่อนพิมพ์ เพื่อความคมชัดของแบบฟอร์ม

เอกสารงานธุรการ

ใบลาพักผ่อน

ใบลากิจ  ลาป่วย ลาคลอดบุตร

แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

แบบใบลาอุปสมบท

แบบใบขอยกเลิกวันลา

เอกสารขอใช้ห้องประชุม

 

เอกสารงานการเงิน

ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการโรงพยาบาล

ขออนุมัติจัดทำโครงการ 

ขออนุมัติส่งใช้เงินยืม

สัญญายืมเงิน

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ขออนุญาตเดินทางไปราชการ (กรณีไปคนเดียว)

ขออนุญาตเดินทางไปราชการ (กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ)

ขอหนังสือรับรองเงินเดือน/รับรองการปฏิบัติงาน

 

เอกสารงานพัสดุ

ใบขออนุมัติจัดจ้าง

ใบขออนุมัติจัดซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งจ้าง

 

เอกสารงานไอที

ใบส่งซ่อมคอมพิวเตอร์

ใบเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์

ยืมวัสดุหรืออุปกรณ์โสตฯ

เอกสารงานซ่อมบำรุง

ใบส่งซ่อม