ข้อมูล จากงานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสามชัย : 2561

1.นายเมธา  ดิเรกโภค  081-9940511
2.นางสาวเบญจพร  วัฒวิเศษ  097-9415446
3.นางนิติกาญจน์ ภูวินทร์  080-1695919
4.นางพิชญาภัค  มองเพ็ชร  0952-3805924
5.นางศรีสุดา  วรสาร  089-8434296
6.นายไชยศรี  จิตรปรีดา  087-8637490
7.นางสมไสว  ภูมิแสง  085-0066199
8.นางนิตยา ภูเลิศ 095-2158844
9.นายศักดิ์สิทธิ์  พลตื้อ  086-8591058
10.นางสำอางค์  เวียงนนท์  098-5840263
11.นางสาววัชราภรณ์  ยุระตา  095-6605885
12.นายเรืองวุฒิ ภูมิแสง  089-7728199